|

Jak wyświetlać, ustawiać i zarządzać zmiennymi środowiskowymi systemu Linux

Zmienne środowiskowe systemu Linux są dynamicznymi zmiennymi używanymi przez powłokę i jej procesy potomne. Zmienne środowiskowe definiują różne aspekty związane z działaniem systemu Linux. Na przykład, domyślna powłoka użytkownika jest zdefiniowana w zmiennej SHELL. Podobnie, wielu administratorów używa zmiennej środowiskowej JAVA_HOME=, aby wskazać programom określone wersje Javy w systemie.

  • Jak wyświetlić listę zmiennych środowiskowych systemu Linux?
  • Jak ustawić zmienne środowiskowe systemu Linux?
  • Jak usunąć zmienne środowiskowe systemu Linux?
  • Jak ustawić zmienne środowiskowe Linux na stałe?

How to List, Set and Manage Linux Environment Variables

Linux environment variables are dynamic variables used by a shell and its child processes. Environment variables define a variety of aspects related to how a Linux system works. For example, a user’s default shell is defined in the SHELL variable. Similarly, many administrators use the JAVA_HOME= environment variable to point programs to specific versions of Java on a system.

  • How to list Linux environment variables?
  • How to set Linux Environment Variables?
  • How to Delete Linux Environment Variables?
  • How to Make Linux Environment Variables Permanent?

https://www.cherryservers.com/blog/how-to-set-list-and-manage-linux-environment-variables

Podobne wpisy